voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 • Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Quality Outlet Nederland.
 • Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken mits daarvoor toestemming gegeven is, waartoe alleen de directie van Quality Outlet Nederland bevoegd is.

Artikel 2 – Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 • Alle overeenkomsten, tussen Quality Outlet Nederland en U, komen tot stand nadat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd door Quality Outlet Nederland. In de regel gebeurt dit per e-mail.

Artikel 4 – Prijzen

 • Alle vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 5 – Levertijd

 • Quality Outlet Nederland zal het artikel versturen zodra de betaling is ontvangen.
 • In de regel wordt het artikel uiterlijk binnen 3 werkdagen na betaling verzonden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • Indien Quality Outlet Nederland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Enkel wanneer Quality Outlet Nederland grove nalatigheid kan worden verweten t.a.v. handelen of nalaten, kan Quality Outlet Nederland aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door U.
 • Quality Outlet Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Quality Outlet Nederland is uitgegaan van door of namens U verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Indien Quality Outlet Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Quality Outlet Nederland beperkt tot maximaal de factuurwaarde (inclusief B.T.W.) van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van Quality Outlet Nederland is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Quality Outlet Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Quality Outlet Nederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Quality Outlet Nederland toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover U aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Quality Outlet Nederland heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van U ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Quality Outlet Nederland om maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen c.q. kan beperken.
 • Quality Outlet Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7 – Risico-overgang

 • Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op U over, zodra het pakket door Quality Outlet Nederland bij POSTNL (voor Belgie bij bpost) is aangebracht. Zie ook artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 – Gebreken, klachttermijnen en garanties

 • Tenzij bij verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald wordt met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, kleur en gewicht conform de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd.
 • Quality Outlet Nederland staat ervoor in, dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en dat deze voldoen aan de specificatie’s die in de artikelomschrijving zijn vermeld.
 • U dient de artikelen bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient U na te gaan of het geleverde correspondeert met hetgeen is besteld.
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient U deze binnen 7 werkdagen na aflevering schriftelijk (per e-mail) te melden aan Quality Outlet Nederland.
  Niet-zichtbare gebreken dient U binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk (per e-mail) te melden aan Quality Outlet Nederland.
 • U verliest alle rechten en bevoegdheden die U ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien U niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en indien U op juiste wijze en binnen de daarvoor bestemde periode heeft gereclameerd doch Quality Outlet Nederland niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
 • Let op, de door ons aangeboden artikelen zijn afkomstig uit faillissementen en restpartijen. Het betreft hier showroommodellen of artikelen die nieuw in de verpakking zitten. Dit staat altijd duidelijk bij de omschrijving van het artikel vermeld. Op deze artikelen kunnen wij contractueel geen enkele garantie geven.

Artikel 9 – Betaling

 • Bestellingen worden uitsluitend in behandeling genomen op het moment dat de betaling is voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 • Indien niet anders is overeengekomen, kan betaling plaatsvinden met Ideal, PayPal of betaling op de zaak. Rekeningnummer ABN-AMRO Bank 57.35.58.922 t.n.v. Quality Outlet Nederland.
 • Voor Belgie ook per bankoverschrijving IBAN NL28ABNA0573558922 & BIC ABNANL2A

Artikel 10 – Retourzendingen

 • Mocht het bestelde artikel niet aan Uw wensen voldoen, dan kunt U het binnen 7 werkdagen naar Quality Outlet Nederland terugsturen in de originele en onbeschadigde verpakking. U hoeft dan alleen de portokosten voor de retourzending te betalen. Wij zorgen er dan voor dat U binnen 10 dagen het betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) weer op uw bankrekening gestort krijgt.
 • Ongefrankeerde – of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden door ons niet gecrediteerd.
 • Stuur nooit iets retour zonder vooraf eerst (telefonisch of per e-mail) contact met ons op te nemen.
 • Indien een retourzending niet deugdelijk verpakt is, zijn de daardoor ontstane extra kosten voor U.

Artikel 11 – Vertrouwelijke informatie

 • Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de ander partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.
 • Alle gegevens van U, zoals woon- en e-mailadres, worden alleen intern gebruikt en niet aan anderen ter beschikking gesteld.
 • Op verzoek kunnen wij Uw gegevens verwijderen uit ons bestand.

Artikel 12 – Adviezen en informatie

 • Als Quality Outlet Nederland een advies of informatie verstrekt, dan is deze slechts van algemene aard en vrijblijvend.

Artikel 13 – Wijziging van de voorwaarden

 • Quality Outlet Nederland is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Artikel 14 – Transport & Verzendkosten

 • Tenzij anders is vermeld, brengt Quality Outlet Nederland de verzendkosten in rekening.
 • De artikelen worden zorgvuldig verpakt en verzonden per POSTNL (levering na 1 werkdag en 6 dagen per week).
 • De klant kan kiezen voor een standaardpakket (€ 6,75 tot 10 kg & € 12,20 voor 10-30 kg) of voor een aangetekend pakket (€ 8,05 tot 10 kg & € 13,50 voor 10-30 kg). Let op, Quality Outlet Nederland is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van uw pakket wanneer U ervoor heeft gekozen om de artikelen met een standaardpakket te versturen en niet met een aangetekend pakket.
 • Artikelen kunnen na afspraak ook op de zaak afgehaald worden. Sommige artikelen kunnen door grote of gewicht niet verstuurd worden en kunnen enkel op de zaak afgehaald worden. Als dit het geval is, dan wordt dat bij de omschrijving van het desbetreffende artikel duidelijk vermeld.
 • Voor Belgie worden de artikelen vanuit Riemst verstuurd per bpost. De klant kan kiezen uit Taxipost 24H of Taxipost Secur. Als U vanuit Belgie een bestelling plaatst, dan zullen wij U de verzendmogelijkheden cq. kosten per e-mail mededelen. Ook hier geldt, dat wij niet verantwoordelijk zijn voor beschadiging, diefstal of verlies van uw pakket wanneer U ervoor heeft gekozen om de artikelen met Taxipost 24H te versturen en niet met Taxipost Secur.

Artikel 15 – Toepasselijke recht en geschillen

 • Op elke overeenkomst tussen Quality Outlet Nederland en U is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen met Quality Outlet Nederland zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde Nederlandse Rechter.

Artikel 16 – Installatie producten

 • Quality Outlet Nederland is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van verkeerd gebruik van het artikel en/of onjuiste installatie van het artikel.